Werkbare zij-instroommodellen in de zorg

Overal in het land slaan zorg en welzijn, onderwijs en overheid de handen ineen om te werken aan de zorg van de toekomst. Het Zorgpact geeft deze innovatieve samenwerkingen een duwtje in de rug. De Kopgroep is een community van Koplopers die graag met en van elkaar wil leren. Sommige Koplopers hebben een groepje gevormd rondom een bepaalde thema. Dit wordt een coalitie genoemd.

Recentelijk hebben twee Koplopers, Carrière Switchers en Op stap, een coalitie gevormd rondom het thema leren en werken. Samen gaan zij op zoek naar werkbare modellen om zij-instroomtrajecten te organiseren. Zij-instromers zijn mensen die vanuit andere sectoren worden opgeleid om in de zorg te gaan werken.

Kennisdelingsbijeenkomst over zij-instroommodellen in de zorg

Op 5 juli 2018 vond op initiatief van het Zorgpact en deze twee koplopers een bijeenkomst plaats waar geïnteresseerden bijeen kwamen om met elkaar kennis uit te wisselen rondom publiek-private initiatieven die erop gericht zijn om zij-instromers te werven en op te leiden. De projectleiders van Op Stap en Carriere Switchers inspireerden de deelnemers door hun zij-instroommodel te delen in de vorm van een uitgewerkt Business Model Canvas. Vanuit New Business Lab begeleidde Matthijs Bobeldijk deze bijeenkomst.

De businessmodellen van de twee koplopers uitgelicht

Het vergelijken van verschillende zij-instroom initiatieven is een uitdaging. Ieder initiatief heeft immers een ander verhaal. Om de instroommodellen van Op Stap en Carriere Switchers goed te kunnen vergelijken, en bovendien inzicht te krijgen in hoe deze modellen werken, waren ter voorbereiding op de bijeenkomst de businessmodellen van de 2 Koplopers in een Business Model Canvas uitgewerkt. Beide modellen zorgen voor ‘nieuw’ elan in het zorgteam.

Het Business Model Canvas is een visueel bedrijfskundig model dat inzicht geeft in de wijze waarop een organisatie, of samenwerkingsverband van organisaties waarde creëert, levert en behoudt. 

Businessmodel van Op Stap

Het project ‘Op Stap’ van zorgorganisatie Patyna helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals statushouders en uitkeringsgerechtigden, te begeleiden naar een vaste baan in de zorg. Patyna werkt hieraan samen met ROC Friese Poort en Pastiel in 5 verzorgingshuizen. De propositie voor de deelnemers is een vaste baan in de zorg, inclusief een opleidingstraject van 1 jaar dat kan worden afgesloten met een mbo-diploma op niveau 2. Daarnaast is er tijdens dit traject ook sprake van behoud van uitkering. In de samenwerking neemt ROC Friese Poort het onderwijs voor haar rekening, pakt Patyna de begeleiding vanuit de zorg op, en is Pastiel verantwoordelijk voor de coaching van de kandidaten. In het businessmodel is verder te zien dat de deelnemers persoonlijk benaderd worden, in een meester-gezel verhouding worden opgeleid en hiervoor een leerarbeidsovereenkomst met Patyna hebben gesloten. De inkomstenbron zijn subsidies, en de belangrijkste kosten zijn: opleidings- en begeleidingskosten, salarissen van de deelnemers en bijdragen voor de aanschaf van een fiets zodat de deelnemers in staat zijn de locaties van Patyna te bereiken.

Businessmodel Carrière Switchers

De doelstelling van Koploper Carrière Switchers is om een maatwerk opleidingstraject te ontwikkelen voor zij-instromers, om zo een substantiële bijdrage te leveren aan het verkleinen van de arbeidsmarktdiscrepantie in de zorg. Het samenwerkingsverband biedt professionals – uit andere sectoren dan de zorg – de mogelijkheid om via een versnelde mbo-opleiding (BBL) een mbo-diploma niveau 4 te halen, waarbij de deelnemers direct aan het werk gaan tegen een salaris dat conform de CAO is. Met name dit laatste aspect is uniek, omdat vergelijkbare initiatieven in het land tijdens het opleidingstraject alleen een leerling-salaris bieden. Omdat dit salaris aanzienlijk lager ligt, is de financiële overstap naar de zorg voor veel mensen een belemmering. Deze waardepropositie blijkt dusdanig aantrekkelijk dat via enkele advertenties in de Gelderlander honderden mensen op dit unieke traject hebben gereageerd. In het bovenstaande Business Model Canvas is verder te zien wie de partners van Carriere Switchers zijn, wat de inkomsten- en kostenstromen zijn, en welke mensen & middelen het opleidingstraject mogelijk maken.

Zelf met businessmodellen aan de slag...

Vervolgens gingen de deelnemers in groepen zelf met het ontwerpen van nieuwe businessmodellen aan de slag. Er werden businessmodellen uitgewerkt rondom gepersonaliseerd leren, het genereren van geldstromen en verschillende zij-instroom doelgroepen. Na het uitwerken van de businessmodellen in een Business Model Canvas deelden wij met elkaar onze inzichten ten aanzien zij-instroommodellen.

Inzichten zij-instroommodellen

1. Het start met een enthousiasiaste initatiefnemer
Bij het komen tot zij-instroommodellen is het van belang dat er in de samenwerking een enthousiaste initiatiefnemer is. Het maakt niet uit of deze iniatiefnemer uit de zorg, het onderwijs of de overheid komt. Zie vervolgens het initiatief als een disruptieve startup a la Spotify, laat je niet belemmeren door bestaande structuren.

2. Gevraagd: Ruimte voor innovatie
Het zou helpen als er financiële ruimte voor innovatie in de regio vanuit een regionaal innovatiefonds komt. Ook is het van belang dat er niet meer regels komen, maar juist meer vertrouwen en innovatieruimte. Een voorbeeld hiervan is meer ruimte om mensen te begeleiden. Dit zou bijvoorbeeld door 60+ers gedaan kunnen worden.

3. Bekostigingsmodellen op de schop?
Het bekostigingsmodel van onderwijsinstellingen maakt verduurzaming van de samenwerking en invulling van gepersonaliseerd leren complex. De vraag doet zich voor of er gewerkt aan of geëxperimenteerd met een ander bekostigingsmodel. De huidige structuren zorgen ervoor dat je wordt gedwongen om in doelgroepen te denken, of om een bepaalde doorlooptijd te hanteren.

4. Verder experimenteren met gepersonaliseerd leren is nodig
Zou je zij-instromers kunnen vragen om een assessment te doen om vervolgens op basis van de uitkomsten het onderwijs gepersonaliseerd in te vullen? En, redeneer je vanuit de persoon of juist vanuit de functie of vacature? Ook vroegen de deelnemers zich af of bij gepersonaliseerd leren de focus op de vorm, of juist op de inhoud van het onderwijs wordt gelegd. Of kan het ook op beiden? Een andere belangrijke conclusie was dat het toegankelijk maken van leermiddelen cruciaal is, hierbij zou het niet moeten uitmaken wie de leverancier of eigenaar van de middelen is.

2022 © Copyright | Alle rechten voorbehouden | Website door: BurgeoningDevelopment